بایگانی برچسب ها: خطای Your connection is not private

Your connection is not private و رفع این خطا در Chrome

اگر کاربر Google Chrome هستید ، عجیب نیست که پیام “Your connection is not private” (اتصال شما خصوصی نیست) در صفحه شما ظاهر می شود. هنگامی که سعی در بازدید از برخی سایتها دارید ، ممکن است این خطا ظاهر شود ، این به دلیل خرابی سیستم شما نیست. دلایل دیگری در پشت این پیام […]
lightbox